Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Εγγραφή

Αναζήτηση
Ροή twitter
Διαφημίσεις
Επικοινωνία

Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από πραγματικά πρόσωπα.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους («οι όροι χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε αυτό δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει τη βούλησή σας να δεσμευθείτε από τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται σε αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Περιορισμός ευθύνης

Επιδιώκουμε με τον παρόντα δικτυακό τόπο να συμβάλουμε στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μελισσοκομία, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο εκείνα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έντυπο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυώνται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ' αυτόν.

Δεν δύναται να εγγυηθούμε την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Χρήση forum

Μετά την επιτυχημένη εγγραφή στην ιστοσελίδα, οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην σελίδα συζητήσεων (forum).

Κατά την συμμετοχή τους, τα μέλη θα πρέπει να τηρούν ευπρεπή συμπεριφορά, αποφυγή υβριστικών λέξεων και παρενόχλησης των άλλων χρηστών, όπως και κατάχρησης της υπηρεσίας. Ώς κατάχρηση θεωρείται και η υπερβολική καταχώρηση θεμάτων και απαντήσεων.

Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε τύπου διαφήμισης (για παράδειγμα απλό κείμενο, υπερσύνδεσμος, φωτογραφία, βίντεο) χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

Το μέγεθος κατάχρησης, παρενόχλησης και γενικά κακής συμπεριφορας, θα κρίνεται από τους διαχειριστές του forum και τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας.

Οι ιδιοκτήτες και ορισμένοι ως διαχειριστές του forum έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν τμήμα ή ολόκληρα σχόλια χρηστών του forum εφόσον παραβαίνουν τους παραπάνω κανονισμούς. Εάν τα παραπτώματα επαναλαμβάνονται, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα οριστικής διαγραφής των μελών. Η οριστική διαγραφή περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει καταθέσει ο χρήστης κατά την παραμονή του στην ιστοσελίδα ως μέλος.

Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες στο forum συζητήσεων ή στα υπόλοιπα άρθρα της ιστοσελίδας (σχόλια/φωτογραφίες/βίντεο κτλ). Επίσης δεν φέρουν ευθύνη για σύνδεσμους που αναρτούν τα μέλη σε ιστοσελίδες τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στους διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Με επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω, οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευόμενες σ' αυτόν πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται ως πηγή αυτών η ιστοσελίδα μας.

Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών του δικτυακού αυτού τόπου.

Επιτρέπεται η σύνδεση με το δικτυακό τόπο μέσω δικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο δικτυακός τόπος είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου.